ZAHÎR, Seyyid Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Şefkat Tezkiresi (Önder 2006:167) ve Sicill-i Osmanî’ye göre (Akbayar 1996: 1704), ismi Seyyid Ahmed’dir. Dergâh-ı âlî (Osmanlı sarayı) gediklilerindendir. Neş’et Efendi’den ders aldı. III. Selim devrinde vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C.V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1704.

Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi. 167-168.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 01.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâkî-i bezmi mutrib ü hem peltek isteriz

Nûş-i şarâbda tene ten düm tek isteriz

Sûfî bezimde bir iki câm ile mest olup

Dirmiş meded bu şerbete bir kürek isteriz

Duht-i reziyle bint-i ineb pîr-i sâgara

Şerm ile didiler baba biz erkek isteriz

Mahrûrdur nazra tâbiş-i ruhsârın ey perî

Atşâna âb-ı çâh-ı zekandan çek isteriz

Olduk Zahîr hem-reviş-i tıfl-ı şîr-hâr

Pistân u la’lini püserin emmek isteriz

Velehû beyt

Tutuşdurdı sarây-ı sînemi âh-ı şerer-nâkim

Yetiş ey eşk-i sakkâ-yı dü-çeşmim dilde yangın var

(Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi. 167-168.)