ZA’ÎFÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, danişment
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Asıl adı Mehmed olup Hacızâde lakabıyla tanınmaktadır. Latîfî tazkiresinde şairle olan dostluğundan bahsettiğine göre Za’îfî 953/1546’da hayatta idi. Bilginler zümresinden olup onların da dindarlarından ve tasavvufa yönelenlerindendir. Danişmendliği bırakıp Nakşibendi tarikatına girdi. Zekî, iyi huylu biriydi. Latîfî’nin yakın dostudur. Latîfî, “Ağzından kötü bir söz çıkmamıştır diye yemin etsem yalan söylemiş olmam” demektedir. Latîfî tezkiresini Za’îfî’nin ısrar ve teşvikleri ile kaleme almış, eserin sebeb-i te’lif’indeki sual ve cevap ile bahs ve hitâb bölümlerini Za’îfî’yle istişare ederek yazmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. İstanbul: Tarih Vakfı YurtYay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215418/h/metin.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül bunca günâh ile acep mesrûrsın

Var ise gâyetde Hakkun lutfına magrûrsın

Yüz karasın dâima göz yaşlarıdu pâk iden

Ol siyâhı ag idersen ey gözüm magfûrsın

Nefs elinden ey zebûn olan sana gör lutfını

Bin günâh itsen bir istigfârla magdûrsın

Ger gönül Tûrında gözlersen tecellî nûrını

Hazret-i Mûsâ gibi her lahza gark-ı nûrsın

Mûcib-i kurbetdür ol denlü cenâb-ı hazrete

Ey Za’ifî mâsivâdan her ne denlü dûrsın

Kahr ile ey cem’-i mâl iden koyup gitsen gerek

Balın il yer sen belâsın çekmede zenbûrsın

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. s. 369.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Doğum YeriGörüntüle
2ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyDoğum YeriGörüntüle
3NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YeriGörüntüle
4TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Doğum YılıGörüntüle
5ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyDoğum YılıGörüntüle
6NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YılıGörüntüle
7TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Ölüm YılıGörüntüle
8ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyÖlüm YılıGörüntüle
9NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Ölüm YılıGörüntüle
10TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524MeslekGörüntüle
11ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyMeslekGörüntüle
12NAİLİd. 1864 - ö. 1934?MeslekGörüntüle
13TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Madde AdıGörüntüle
17ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyMadde AdıGörüntüle
18NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Madde AdıGörüntüle