ZA’ÎFÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, danişment
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Asıl adı Mehmed olup Hacızâde lakabıyla tanınmaktadır. Latîfî tazkiresinde şairle olan dostluğundan bahsettiğine göre Za’îfî 953/1546’da hayatta idi. Bilginler zümresinden olup onların da dindarlarından ve tasavvufa yönelenlerindendir. Danişmentliği bırakıp Nakşibendi tarikatına girdi. Zekî, iyi huylu biriydi. Latîfî’nin yakın dostudur. Latîfî, “Ağzından kötü bir söz çıkmamıştır diye yemin etsem yalan söylemiş olmam” demektedir. Latîfî tezkiresini Za’ifî’nin ısrar ve teşvikleri ile kaleme almış, eserin sebeb-i te’lif’indeki sual ve cevap ile bahs ve hitâb bölümlerini Za’îfî’yle istişare ederek yazmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. İstanbul: Tarih Vakfı YurtYay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215418/h/metin.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül bunca günâh ile acep mesrûrsın

Var ise gâyetde Hakkun lutfına magrûrsın

Yüz karasın dâima göz yaşlarıdu pâk iden

Ol siyâhı ag idersen ey gözüm magfûrsın

Nefs elinden ey zebûn olan sana gör lutfını

Bin günâh itsen bir istigfârla magdûrsın

Ger gönül Tûrında gözlersen tecellî nûrını

Hazret-i Mûsâ gibi her lahza gark-ı nûrsın

Mûcib-i kurbetdür ol denlü cenâb-ı hazrete

Ey Za’ifî mâsivâdan her ne denlü dûrsın

Kahr ile ey cem’-i mâl iden koyup gitsen gerek

Balın il yer sen belâsın çekmede zenbûrsın

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. s. 369


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cengiz, Halil Erdoğand. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YeriGörüntüle
2Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Doğum YeriGörüntüle
3ŞEMSÎ, Candaracızâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdârd. ? - ö. 1491-92Doğum YeriGörüntüle
4Cengiz, Halil Erdoğand. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YılıGörüntüle
5Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ, Candaracızâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdârd. ? - ö. 1491-92Doğum YılıGörüntüle
7Cengiz, Halil Erdoğand. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Ölüm YılıGörüntüle
8Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEMSÎ, Candaracızâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdârd. ? - ö. 1491-92Ölüm YılıGörüntüle
10Cengiz, Halil Erdoğand. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993MeslekGörüntüle
11Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015MeslekGörüntüle
12ŞEMSÎ, Candaracızâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdârd. ? - ö. 1491-92MeslekGörüntüle
13Cengiz, Halil Erdoğand. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEMSÎ, Candaracızâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdârd. ? - ö. 1491-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cengiz, Halil Erdoğand. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Madde AdıGörüntüle
17Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Madde AdıGörüntüle
18ŞEMSÎ, Candaracızâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdârd. ? - ö. 1491-92Madde AdıGörüntüle