ZÂRÎ, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Üsküplüdür. Karaca Hasanoğlu veya Hoca Hasan-zâde adıyla tanındı. II. Bâyezîd devrinde (1482-1512) öldü. Kaynaklarda bunlardan başka, şairle ilgili olarak verilen tek bilgi Necâtî’nin “döne döne” redifli gazelini tanzir ettiğinden ibarettir. Latîfî (1314: 175), “hûb ma’nâlar bulmışdur” diyerek aşağıda tam metni verilen bu naziresini takdir etmiştir. Gelibolulu Âlî ise hakkında hemen hiç bilgi vermediği Zârî’nin bazı “nâzikçe” sözler ve matlalar düşürmekle meşhur olduğunu söylemiştir (İsen 1994: 156). Zârî’nin Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde 2, Pervâne Bey Mecmû’ası’nda 6, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 1 şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. Nr. 5782. vr. 184b, 251b.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kaf-zâde Fâ'izî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane.Yz. A. 679. vr. 55a.

Köksal, M. Fatih (2007). “Zârî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 705.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. Nr. 406. vr. 37b, 216a, 332a…

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Zârî”. C. 8 İstanbul: Dergâh Yay. 643.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 04.09.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kemeri koçmaga ol sîm-beri döne döne

Der-miyân itdi nice sîm ü zeri döne döne

Bûy-ı zülfinden eser bulmag içün bâd-ı sabâ

Yil yopug olup arar her güzeri döne döne

Sâgarun kanı dökilsün ki lebünden göze göz

Yüz kızarduban alur bûseleri döne döne

Sûfi gel hâsıyet-i bâdeye ikrâr it kim

Bülbül ider açuban gonçeleri döne döne

Zâri dikkat idüp ol mûy-ı miyânı kocamaz

Ne hayâl ile kocar ki kemeri döne döne

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 2424.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖZRÎd. ? - ö. 1522Doğum YeriGörüntüle
2HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÖZRÎd. ? - ö. 1522Doğum YılıGörüntüle
5HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÖZRÎd. ? - ö. 1522Ölüm YılıGörüntüle
8HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÖZRÎd. ? - ö. 1522Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÖZRÎd. ? - ö. 1522Madde AdıGörüntüle
14HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle