ZECRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde, Pervâne Bey Mecmuası’nda ve Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde birer adet şiiri yer almaktadır. Pervâne Bey Mecmuası ve Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki şiir aynıdır. Kaynaklarda bahsedilmeyen Zecrî’nin söz iki mecmuada müştereken yer alan şiiri Abdülkerîm-zâde diye bilinen Hayâlî-i Kadîm’in bir gazelini tanzirdir. Hayâlî-i Kadîm’in 16. yüzyılın ilk çeyreğinde öldüğüne (1523/24) ve diğer nazirelerin de 16. yüzyıl şairlerine ait olmasına nazaran Zecrî’nin de 16. asır şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi No. 5782, vr. 174b.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2007). “Zecrî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 714.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 128a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 26.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Gözlerüm yaşıyla bagrumdan gelen pergâleler

 Oldılar sahrâ-yı sînem üzre engîn lâleler

 Dürler ile hâtem-i la’lin murassa’ eylemiş

 Çıkdı sanmañ leblerinde dil-berüñ tebhâleler

 Bir nihâl-i tâzeden güller direrler sanuram

 Dest-i sâkîden kaçan meclisde sâgar alalar

 Sûz-ı dâg-ı hasret-i hâlüñden olurdı helâk

 Yüregine lâlenüñ su sepmeseydi jâleler

 Yaraşur bezm-i belâda Zecri-i dil-hasteye

 Hem-dem oldı eşk-i hûn-bâr ile âh u nâleler

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 705)