ZİHNÎ, Zihni Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

III. Mustafa devri sonlarında yetişti. Râğıb Paşa ve Sadrazam Mustafa Paşa'nın nın kitapçılığı görevinde bulundu. Divan-ı Hümayun hacegânındandır. Bursa hâceliği vekâletinde bulundu. Tuman, Zihnî’nin 1168/1754-55 tarihinde hayatta olduğunu yazar (Odabaşı 2009:139). Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Şiir ve inşada üslup güzelliğine sahip, ince manalı sözler söyleyen, asrın maharetli şairlerindendir. Tarihleri, şairlerce beğenilmiştir. Bilhassa Sultan Mahmud’un vefatına ve Sultan Osman’ın cülûsuna söylediği tarih oldukça meşhur olmuştur. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.), (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1713-1714.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 99-100.

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt s. 234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 139.

Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi. 110-112.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 30.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Cülûs

Zihniyâ mülhem-i gayb itdi derûna ilhâm

‘Azm-i me’vâ-yı na’îm eyleyicek Mahmûd Hân

Beyt-i vâhidde dü târîh-i belâgat-‘unvân

Hamd ola Hakka cülûs eyledi Sultân ‘Osmân

Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi. 110-12.