ZÎVER, İstanbullu

(d. 1809/1224 - ö. 1829/1245)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1224/1809 yılında İstanbul'da doğan Zîver, Kırım'dan yetişen şıkk-ı sâlis defterdârı müfessir İsmail Ferruh Efendi'nin oğludur. Şiirde yeteneğini geliştirdiği sıralarda çok genç yaşta, yirmi yaşlarında iken Bâb-ı Defterî'de Mâlikâne odasına devam ederken 1829 yılında İstanbul'da veba hastalığından vefat etti. Beşiktaş'ta Yahyâ Efendi Dergâhı kabristanına defnedildi. Es'ad Efendi'ye göre ölüm tarihi 1247/1831'dir (Oğraş 2001: 182).

Arapça ve Farsçayı iyi bildiği, nazım ve nesir vadisinde kalem oynattığı, gazelde ve tarih düşürmede usta olduğu bildiriliyor (Oğraş 2001: 182).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1335). İdâre-i Osmâniye Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Afyon.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Bir nigâh-ı iltifâta irtikâb etmez misin

Pâdişâhım vakt-i nevmîdi hesâb etmez misin

Hasretinle gerçi kıldın kaddimi hem-çün kemân

Tîr-i âhımdan a zâlim ictinâb etmez misin

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 170.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Şeyh Feyzî-i Sûfîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Özde Ünkand. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
4SIDKÎ, Yağcı-zâde Ömer Sıdkî Efendid. 1809 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
5ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
6ÂGEHÎ, Muhammed Rızad. 1809 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Ârif Mehmed Efendi, Tüfenkçibaşıd. 1757 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Trabzonlud. ? - ö. 1829 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9HÂMİD, Divan Efendisizâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFİKd. H.1300/M.1884 - ö. H.1340/M.1924MeslekGörüntüle
11HATTÎ, Mustafa Hattî Efendid. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
12BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730MeslekGörüntüle
13AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÂLİB/FİKRÎ, Mehmed Gâlib Bey, Niğdelid. 1853 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ, Ali Rızâ Paşa, Trabzonlud. ? - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
17FERÎDÎ, Haraccı Hüsâmd. ? - ö. 1512-20 veya 1534-35 ?Madde AdıGörüntüle
18ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle