ZÜHDÎ, Hasan Zühdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sofya’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Hasan’dır. Beylerbeyi Hüsrev Paşa’nın divan kâtibi oldu. Otuz yıl kadar Hüsrev Paşa’ya hizmet etti. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir ibarenin bulunmamasından hareketle Zühdî’nin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Zühdî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak Ahdî, iyi derecede Arapça ve Farsça bilen, Çağatayca şiirler de yazan Zühdî’nin, sayısız şiirlerin sahibi olduğunu belirtir (Solmaz 2005: 337).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meydân-ı hüsn içinde bulunmaz sana yiter

Kûyun gedâlarında bulunmaz bana yiter

‘Uşşâk-ı mest-mendi saçun dârına as n’ola

Gamzen hadengi dillere yiter belâ yiter

Hüsn ile mihr olursa cihânun güzelleri

Meyl eylemez birine dil ol mehlikâ yiter

Tâc u kabâdan el yuduk ey hâce-nişân

Dervîşinüz şehâ bize dîbâ ‘abâ yiter

Zühdî figânum ol mehün irüp kulagına

Rahm eyleyüp didi yiter ey mübtelâ yiter

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 337.)

Gazel

Nev-bahârun sürelüm bir nice gün zevk ü demin

Rûzgârun nice bir nûş idelüm zehr ü gamın

Nice taş dillidür ol şûh-ı sitem-kârı görün

‘Âr ider bendesinün yüzine basmaz kademin

Seg-i kûyunla diler haşr ola agyâr-ı pelîd

Ol asılası gör kim niçe sürer resenin

Bâgbânâ ruh-ı dildârı göreydün sen eger

Satsalar almaz idün bir pula bâgun semenin

Zühdî yimezdi gam ‘âlemde eger ölse dahi

Bir gice sîneye çekeydi o gül-pîrehenin

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 337-38.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Doğum YeriGörüntüle
2VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YeriGörüntüle
3HİMMETÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Doğum YılıGörüntüle
5VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YılıGörüntüle
6HİMMETÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Ölüm YılıGörüntüle
8VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Ölüm YılıGörüntüle
9HİMMETÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15MeslekGörüntüle
11VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677MeslekGörüntüle
12HİMMETÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİMMETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendid. ? - ö. 1714-15Madde AdıGörüntüle
17VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Madde AdıGörüntüle
18HİMMETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle