AHMED, Muhaşşî Sinanzâde Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1620/1621/1030)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Künyesi Muhaşşî Sinan Efendizâde Ahmed Efendi b. Kethudâ Mustafa Efendi b. Hüseyin Efendi b. Muhaşşî Sinâneddin Yûsuf b. Hüsâm b. İlyâs şeklindedir. İlk eğitimini ailesi yanında aldı. Kadızâde Efendi’den mülazım olduktan sonra Efdalzâde Medresesi’nde müderris oldu. 993 Şevval / 1585 yılı Eylül/Ekim ayında Kepencizâde Şah Çelebi yerine İbrahim Paşa Medresesi’ne atandı. 995 Rebiülevvel / 1587 yılı Şubat/Mart ayında Abdülvehhâb Efendi yerine Zal Paşa Medresesi müderrisliğine, 997 Recep /1589 yılı Mayıs/Haziran ayında Taşzâde yerine Gevher Han Sultan payesine terfi etti. 1001 Receb / 1593 yılı Nisan/Mayıs ayında Kâmî Efendi yerine Sahn-ı Semân Medreselerine getirildi. 1003 Muharrem / 1594 yılı Eylül/Ekim ayında Şeyhülislam Yahya Efendi yerine Şehzade Medresesi ihsan edildi. Aynı yıl Kuş Yahya Efendi yerine Edirne Selimiye Medresesine nakledildi. 1005 Ramazan / 1597 yılı Nisan/Mayıs ayında Abdülhalim Efendi yerine Medine kadısı oldu. 1008 Rebiülevvel / 1599 yılı Eylül/Ekim ayında azledildi. Mısır’a yerleşti ve vefatına kadar burada kaldı. 1030 /1620-1621 yılında vefat etti. Mısır’a defnedildi. Âlim ve şâir bir kişiydi.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf
Şemseddin Sami (1996) Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşkar Neşriyat.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 30.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Dâ’im o seg rakîbe ri’âyetde yârımuz
Bir itce yok yanında bizüm i’tibârımuz


Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf. 118.