Günümüz dünyasının, her alanda olduğu gibi, hangi türde ve tarzda olursa olsun edebî eser üretimini, üretilmiş edebî eserlerin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını geçmiş dönemlerden daha anlamlı ve değerli hâle getirmiştir. Bu sebeple özellikle günümüz uluslararası toplumunda önem kazanan kültürel miras ve kültürel ifade çeşitliliği yaklaşımının doğal bir uzantısı olarak edebî miras ve bu mirasın da katkısıyla oluşturulan ve kültür endüstrilerini, inovasyon ve tasarım alanlarını harekete geçiren kültürel içerik kavramı da Türkiye’de güçlenmeye başlamış ve ideolojik tercihlerin daha üstünde bir dille zengin Türk kültürünün ortaya koyduğu edebî birikime daha bütünlüklü bir bakış açısıyla yaklaşan çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır.

İnsanlığın tarih boyunca oluşturduğu değerler sistemi olan kültür, bir milletin geçmişi konusunda sahip olduğu, onun varlık sebebi olan ortak bilinci ifade eder. Bu yaklaşım, dil ve davranışlar yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Kültürün siyasi ve ekonomik güç kadar önemli bir faktör hâline geldiği günümüzde, bu belleğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, bütün insanlık için hayati bir önem arz etmektedir. Günümüzde çok etkin bir şekilde dolaşıma giren bilgi, gelişmiş birikimden ziyade işlenmiş örnekleri daha öne çıkarmaktadır. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak Türkçenin başlangıçtan 21. yüzyıla kadarki şair ve yazarların edebî birikiminin bütününü kapsayacak, bilimsel verilere dayalı bir biyografi sözlüğünü hazırlamayı, inceleme ve editörlük aşamasından sonra da Genel Ağ ortamında dünyanın hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.