Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Vakıf kâtipliği yaptı. Zarif ve hoşsohbet olduğu için bazı devlet adamlarına musahiplik yaptı. İlk dönemlerinde Âhî mahlası ile gazel, kaside ve tarihler yazdı. Daha sonra dostlarının önerisi ile Ârif mahlasını kullanmaya başladı. Tarih düşürmede ustaydı. Sultan II. Mustafa döneminde vezir ‘Amucazâde Hüseyin Paşa’nın İstanbul Saraçhane’de yaptırdığı medrese, sebil ve türbeye tarih düştü.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 16.07.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Medrese vü Mekteb ü Sebîl ü Türbe-i Hüseyin Paşa

...

Hak mukarrer eyleye bir türbe bünyâd etdi kim

Olsa lâyıkdır ana tâk-ı murassa’ keh-keşân

Mürtefi’-bünyâd-ı bî-mânend ü ‘âlî-tarh kim

Pîş-i tâkında hacildir nüh revâk-ı âsmân

Ol mu’allâ medrese ol ders-hâne hak bu kim

Görmedi mislin ne tâlib ne edîb-i nükte-dân

Ya nedir ol mekteb-i pür-feyz kim hâsiyyeti

Tûti-i gûyâ eder etfâli olsa bî-zebân

Bâ-husûs ol selsebîl-i bî-bedel kim dem-be-dem

Âb-ı sâfından içen ahbâba olur nûş-ı cân

Çeşme-i mâ’il-hayâtı etdi cârî ‘âleme

Ol vezîr-i Hızr-dem İskender-i Dârâ-nişân

Hayr ise ancak olur ola şeref-yâb-ı kabûl

Ecrin anın eyleye iz’âf Rabb-i müste’ân

Seyr edenler bu sebîl ile bu tarh-ı dil-keşi

Her biri bir gûne târîh eyledikde armağân

Nûş edip Âhî zülâlinden dedi sad şevkile

Oldu âb-ı bü’l-Hasen ‘aşk-ı Hüseyn ile revân 

(Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 424-425.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Doğum YeriGörüntüle
2İSHÂK, Ebûishâk-zâde İshâk Efendid. 1678-79 - ö. 1734Doğum YeriGörüntüle
3SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
4NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Doğum YılıGörüntüle
5İSHÂK, Ebûishâk-zâde İshâk Efendid. 1678-79 - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
7NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
8İSHÂK, Ebûishâk-zâde İshâk Efendid. 1678-79 - ö. 1734Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendid. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
10NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96MeslekGörüntüle
11İSHÂK, Ebûishâk-zâde İshâk Efendid. 1678-79 - ö. 1734MeslekGörüntüle
12SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendid. ? - ö. 1747-48MeslekGörüntüle
13NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSHÂK, Ebûishâk-zâde İshâk Efendid. 1678-79 - ö. 1734Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendid. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Madde AdıGörüntüle
17İSHÂK, Ebûishâk-zâde İshâk Efendid. 1678-79 - ö. 1734Madde AdıGörüntüle
18SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendid. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle