Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Vakıf kâtipliği yaptı. Zarif ve hoşsohbet olduğu için bazı devlet adamlarına musahiplik yaptı. İlk dönemlerinde Âhî mahlası ile gazel, kaside ve tarihler yazdı. Daha sonra dostlarının önerisi ile Ârif mahlasını kullanmaya başladı. Tarih düşürmede ustaydı. Sultan II. Mustafa döneminde vezir ‘Amucazâde Hüseyin Paşa’nın İstanbul Saraçhane’de yaptırdığı medrese, sebil ve türbeye tarih düştü.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 16.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Medrese vü Mekteb ü Sebîl ü Türbe-i Hüseyin Paşa

...

Hak mukarrer eyleye bir türbe bünyâd etdi kim

Olsa lâyıkdır ana tâk-ı murassa’ keh-keşân

Mürtefi’-bünyâd-ı bî-mânend ü ‘âlî-tarh kim

Pîş-i tâkında hacildir nüh revâk-ı âsmân

Ol mu’allâ medrese ol ders-hâne hak bu kim

Görmedi mislin ne tâlib ne edîb-i nükte-dân

Ya nedir ol mekteb-i pür-feyz kim hâsiyyeti

Tûti-i gûyâ eder etfâli olsa bî-zebân

Bâ-husûs ol selsebîl-i bî-bedel kim dem-be-dem

Âb-ı sâfından içen ahbâba olur nûş-ı cân

Çeşme-i mâ’il-hayâtı etdi cârî ‘âleme

Ol vezîr-i Hızr-dem İskender-i Dârâ-nişân

Hayr ise ancak olur ola şeref-yâb-ı kabûl

Ecrin anın eyleye iz’âf Rabb-i müste’ân

Seyr edenler bu sebîl ile bu tarh-ı dil-keşi

Her biri bir gûne târîh eyledikde armağân

Nûş edip Âhî zülâlinden dedi sad şevkile

Oldu âb-ı bü’l-Hasen ‘aşk-ı Hüseyn ile revân (

Çapan, Pervin (hzl.). (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 424-425)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatih Balkışd. 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîfzâded. ? - ö. 1802-03Doğum YeriGörüntüle
3İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
4Fatih Balkışd. 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîfzâded. ? - ö. 1802-03Doğum YılıGörüntüle
6İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
7Fatih Balkışd. 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîfzâded. ? - ö. 1802-03Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
10Fatih Balkışd. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîfzâded. ? - ö. 1802-03MeslekGörüntüle
12İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851MeslekGörüntüle
13Fatih Balkışd. 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîfzâded. ? - ö. 1802-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fatih Balkışd. 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TÂHİR AHMED EFENDİ, Hanîfzâded. ? - ö. 1802-03Madde AdıGörüntüle
18İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Madde AdıGörüntüle