ÂTIF, Süleymân Âtıf Efendi

(d. ?/? - ö. 1260/1844)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Süleymân’dır. Reisü’l-Küttâb Âtıf Efendi’nin oğludur. Babasının vefatından sonra bir müddet Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne ve daha sonra da yine aynı kalemin Mühimme Odası'na devam ederek hâcegân rütbesini aldı. 1250/1834-35 yılında beylikçi kîsedârlığına getirildi, 1260/1844-45 yılında saniye rütbesiyle Hazîne-i Mâliye’de bulunan Avâmir-i Mâliye Müdürlüğüne atandı. Ramazan 1260/ Eylül- Ekim 1844 tarihinde vefat etti.

Fatîn (Çiftçi yty: 288), onun şiirde şöhretinin olmadığını ve şiirlerinin ancak birkaç gazelden ibaret olduğunu söylemektedir.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 25.09.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 30.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşürdi âşıkânı kîl ü kâle inceden ince

Hilâl-ebrû ile müşgîn külâle inceden ince

Dolaşdı rişte-i fikrim o gîsûy-ı dilâvîze

Zamîrimden geçen bak şu hayâle inceden ince

Miyân u kâmetin seyr eyleyince şâh-ı gülâsâ

Sarıldı târ-ı dil ol verd-i âle inceden ince

Kitâb-ı hüsn-i dildârda hat-ı nev-nakşı gördükçe

İder ehl-i nazar dikkat-i me’âle inceden ince

Kemend-i zülfüne bend eyleyüp ol şeh-süvâr-ı nâz

Şikâr-ı hâtırım çekdi su’âle inceden ince

Didim ki korkarım bir tel kırar şâyed dil-i küstâh

O rütbe düşme istiknâh-ı hâle inceden ince

Benim kârım değil Âtıf hünermendâne peyrevlik

Neler çekdim olınca nesc-i kâle inceden ince

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 25.09.2014]. 288.)