ATUFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Atufî, 18. yüzyılda yaşamıştır. Atufî'nin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Bir mecmuada yer alan (Millet-Ali Emirî Kütüphanesi, manzum eserler no. 694), "Ey bizi soran kardaşlar/ Bize Kadiriler dirler" beytinden hareketle Abdülkadir Geylanî mensuplarından olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ilahisinde ise “Halvetî” liği tasrih etmektedir. Atûfî’nin meşhur Dede tarafından bestelenen bazı ilahileri de görülüyor (Ergun yty: 569-570).

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 13.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhi

Dergeh-i Hak’ka yüzün sür berdevâm

Bermurâd olmak dilersen ey gönül

Bâb-ı hidmette mukim ol subh u şâm

Bermurâd olmak dilersen ey gönül

Her murada dest açup arz-ı recâ

Eyle Hak’ka itme gayre iltica

Tâlib-i Hakk ol yeter hubb-i sivâ

Bermurâd olmak dilersen ey gönül

Zikr-i Hakk ile olanlar bîşever

Râh-i Hak’ta eylediler terk-i ser

Âlem-i kesrette kalma kıl güzer

Bermurâd olmak dilersen ey gönül

İster isen ire lûtf-i Rab Gafûr

Dök nedâmet eşgin ol merd-i sabur

Gel Atûfî gibi ol abd-i şekûr

Bermurâd olmak dilersen ey gönül (Topkapı sarayı bağdat kütüphanesi mecmua no. 402).

İlâhî

Gülşen-i tevhide irgür kendüzün

Pür figan it gice vü hem gündüzün

Zikr-i Hak’kile safâlar kesb idüp

Rûz ü şeb tevhîd-i Bârî kıl sözün

Sırr-ı vahdetten haberdâr olmağa

Gel tarik-ı Halvetîye sür yüzün

Âşıkane Hak’ka ta’nı terk idüp

Feyz-i Hak’tan behreyâb eyle özün

Gaflet ile ömrüni itme telef

Ey Atûfî gafil olma aç gözün (Millet Ali Emirî Kütüphanesi manzum eserler no. 694).

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 569-570.