AZMÎ, Azmî Mehmed Efendi

(d. 1840-41/1245 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1245/1840-41 senesinde doğdu. Mehmed Cennet Efendi'nin oğludur. 1256/1840-41 senesinde adliye mektebi öğrencisi oldu. 1263/1846 senesinde maliye hazinesinde bulunan Anadolu masrafları bürosuna muhasebeci oldu. 1268/1851-52 senesinde Halvetîye meşayihinden Kuşadalı El-hac İbrahim Efendi'nin halifelerinden ve Meclis-i Maarif üyelerinden Ruscuklu Ali Fethi Efendi'den el aldı.

Beyitlerini içeren mecmua tarzı bir eseri ile bir mikdar şiiri vardır.

Kaynakça

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 383.)

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na't-ı Şerîf

Vücûdun pertev-i nûr-ı Hüdâdur yâ Resûlallah

Cemâlin mihr-i rahşân-ı Hüdâdur yâ Resûlallah

Fürûg-ı tal'atundan iktibâs-ı nûr içün her dem

Derinde mihr ile meh cebhe-sâdır yâ Resûlallah

Zehi bedrü'd-dücâ kim şule-i mihr-i cebîninden

Dil-i zulmet-serâ pertev-rubâdur yâ Resûlallah

Vücûd-ı rahmet-i mahzın zuhûra gelmeden maksad

Usât-ı ümmete haktan atâdur yâ Resûlallah

Nice bîmâr-ı dilânı yek nefeste zinde eylersün

Makâlin ab-ı Hızr-ı cân-fezâdur yâ Resûlallah

Kalem-cünbân-ı na't olmak ne haddi abd-i nâ-çîzin

Senün meddâh-ı hâsın kibriyâdur yâ Resûlallah

Hezâr-âsâ kalem şâh-ı benân-ı fikretüm üzre

Nevâlar itse vasfınla becâdur yâ Resûlallah

Günâh-kâram siyeh-rûyam eger ki rûz-ı mahşerde

Şefî olmaz isen hâlim fenâdur yâ Resûlallah

Meded ol dest-gîr u çâre-sâzî Azmî-i zârun

Garîb u hâksâr u bî-nevâdur yâ Resûlallah

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 294.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Recep S. Tatard. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VÂLÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Recep S. Tatard. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VÂLÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Recep S. Tatard. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VÂLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Recep S. Tatard. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VÂLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Recep S. Tatard. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Recep S. Tatard. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle