BÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bârî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. A 1998 numarada bulunan ve en geç 18. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 18. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Bârî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. 

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Milli Kütüphane. 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Bârî                    

Şâm-ı gâmda çille-i zülfüñ dili şeydâ çeker

Subha dek tesbîh sübhânellezî esrâ çeker

 

Sanma ebrûdur debîr-i dest-i sultân-ı ezel

Safha-yı rûyına emr itmiş anuñ tugrâ çeker

 

Dâfi‘-i zehir ider n’eylerse eyler rind olan

Bezm-i gamda geh ‘arak geh sâgar-ı sahbâ çeker

 

Genc-i Kârûn bulsa bezl-i ‘ıyş ider ol gün hemân

Ol mıdur rind-i ganî-dil kim gam-ı ferdâ çeker

 

Sır idüñ sûz-i derûnın Bârî-i zâruñ hele

Katre-i nâ-çîz iken bulsa yedi deryâ çeker

                        (Milli Kütüphane 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b)