BEDRÎ, Bedreddin Mahmud Efendi

(d. ?/? - ö. 1581/989)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Serezlidir. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Bedreddin Mahmud’dur. Öğrenim görmek için İstanbul’a geldi. Öğrenimini tamamladıktan sonra Murad Paşa, Pîrî Paşa ve Karamânî Ahmed Çelebi medreselerinde müderrislik yaptı. Daha sonra Mısır’a kadı olarak atanan Bedrî Çelebi, 989/1581 yılında burada vefat etti. Ölüm tarihi, Sicill-i Osmânî’de 979/1571-72 olarak kayıtlıdır (Akbayar 1998: 362). Mezarı Mısır’dadır.

İsmine nispeten şiirlerinde “Bedrî” mahlasını kullanan şairin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî, Bedrî’nin yaratılışının şiir yazmaya uygun olduğunu, yazdığı şiirlerde -özellikle de muammada- başarılı olduğunu belirtir (Solmaz 2005: 232).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Demirkazık, İbrahim (2006). Pervâne Beg Nazire Mecmuası 64b-100b Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’i-zâde Atâî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmîleti’ş-Şakâ’ik. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu fânî dâr-ı gaddârı ser-â-ser mülk ü yurdun tut

Felek farkında bir çetr-i hümâyûn-sâz kurdun tut

Basît-i hâke bast idüp bisât-ı saltanat gûyâ

Bu nüh tâk-ı füsûn-bâzı hıyâm u çetr ü urdun tut

 

Hakîkat mûr-veş âhir makâmun zîr-i hâk ancak

Süleymân-taht olup farzâ ki ‘ömr-i Nûh sürdün tut

Na’îm ü nâz u ‘izzetde geçürüp ‘ömrüni her dem

Bu mihmân-hânede iy dil cihân turdukça turdun tut

Bu deştün sayd-gâhında şikârun bâd-ı sahrâdur

Hemîşe tîr-i maksûdı murâda atdun urdun tut

Demirkazık, İbrahim (2006). Pervâne Beg Nazire Mecmuası 64b-100b Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 89.

xxx

Dök nakd-i eşki derdüni ol nâzenîne aç

Teshîr itmege o perîyi defîne aç

Her gonce açdı bülbül-i şevkıne yakasın

Gel sen de ‘andelibüne gül gibi sîne aç

xxx

Reh-i dildârda hâk ol tarîk-ı bî-bedeldür bu

Kayırmaz sille-i ta’n-ı ‘adûyı yirsün eldür bu

Visâl-i yâre magrûr olma hicrinden hazer eyle

Ki Bedrî zehrle âlûde olmış bir ‘aseldür bu

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 233.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraDoğum YeriGörüntüle
2NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Hâfız Efendid. ? - ö. 1533-34Doğum YeriGörüntüle
4HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraDoğum YılıGörüntüle
5NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ, Hâfız Efendid. ? - ö. 1533-34Doğum YılıGörüntüle
7HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
8NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Hâfız Efendid. ? - ö. 1533-34Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraMeslekGörüntüle
11NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÂFIZ, Hâfız Efendid. ? - ö. 1533-34MeslekGörüntüle
13HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ, Hâfız Efendid. ? - ö. 1533-34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraMadde AdıGörüntüle
17NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ, Hâfız Efendid. ? - ö. 1533-34Madde AdıGörüntüle