CEVHERÎ, Mustafa Ağa/Paşa

(d. ?/? - ö. 1713-14/1125)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Cevherî Mustafa Paşa sanıyla tanındı ve Musahib Mustafa Paşa himayesinde yetişti.1125/1713-14 yılında vefat etti. Hazır cevap, latifeci bir şairdi. Şair Nâbî ile karşılıklı latifeleri meşhurdur.

 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 274.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 169 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay. 176

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Sabâ fürkat-serâda dil dinen gam-hârı gördün mi

Esîr-i kâkül-i dilber o mihnetkârı gördün mi

Nice mecmû'alar gördün hezârân defter ü dîvân

Felek bu Cevherî gibi dürr-i şehvârı gördün mi

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 274)