DÜRRÎ, Süleymân

(d. 1820-21/1236 - ö. 1861'den önce/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Süleymân’dır. 1236/1820-21’de Şumnu’da doğdu. Müderris Tayyib Efendi’nin oğludur. Hâcegân sınıfına mensuptur. Eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1262/1845-46 senesinde müderrislik pâyesini elde etti. Tophane-i âmire mektupçuluğu odasına dâhil olduktan sonra 1266/1849-50 senesinde sadâret mektubu kalemine girdi. Dürrî, Sultan Abdülmecîd (sal. 1839-1861) devri sonlarına yetişmiştir.

Eserleri şunlardır:

1. Güher-rîz: Sünbül-zâde Vehbî’nin Tuhfe'sine naziredir.

2. Câmi’ü’l-Kavâ’id ve Netâyicü’l-Fevâ’id: İlm-i riyâzî ile ilgili Türkçe bir eserdir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 43. 49-66.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sami (1311). Kâmusu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul.

Tatcı, Mustafa-Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 20.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nükûd-ı şi're ol meh-rû nedir atf-ı nazar bilmez

Efendi sîm ü zer yoksa seni ol sîmber bilmez

Tehî-dil olsa da şeyhin gelir dergâhına dervîş

Menâsıb ehlinin var u yoğun ashâb-ı cer bilmez

Metâ'-ı fabrika sanma Makâmât-ı Harîrî'yi

Ne san'at var o kâlâda anı her pîşeger bilmez

Ne bilsin şeh-pere pervâzını bâlâda şehbâzın

Sikender seyr olan hâlin gedâ-yı derbeder bilmez

Nedir mâhiyyet-i nutkun bilir Feyzî-i mu'ciz-gû

Dür-efşân olduğun Dürrî gürûh-ı pîlever bilmez

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 133-134.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎ, Sâmî Beyd. 1876 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Sâmî Beyd. 1876 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Sâmî Beyd. 1876 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÂMÎ, Sâmî Beyd. 1876 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853'ten sonraMeslekGörüntüle
13DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Sâmî Beyd. 1876 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂMÎ, Sâmî Beyd. 1876 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853'ten sonraMadde AdıGörüntüle