EFLÂKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda Eflâkî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Küttâb cinsinden Eflâkî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 5b) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında verdiği “merhum, mağfur, selefden, sabıkda” gibi birtakım bilgileri Eflâkî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu ve kâtiplik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Teşneyüm âb-ı zülâlüñden meded bir pâre su

Ey tabîb cân ölür irmezse ben bîmâra su

İntizâr olup leb-i şîrîninün güftârına

Hüsrevâ Ferhâdun olmışdur düşüp taglara su

Yûsufını kurda aldırmış gibi Ya’kûbvâr

Ol sebebden indi ‘aynına bınarun kara su

Taşlar ile döginüp gögüs gögerse vechi var

‘Âşık olmışdur ne çâre eylesün dîdâra su

Kanlu yaşum çeşmeler olup akar Eflâkiyâ

Acıyup deryâlar oldı hâlüme bî-çâre su

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 5b.)