EYYÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Eyyâmî'nin ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Ergun'un Türk Şairleri (III) adlı eserinde 19. asırda yazılmış ve tamamen bu asırda yetişmiş olan âşıkların eserlerini ihtiva eden bir mecmuada birkaç şiirine rastlandığı kaydedilmekte ve aruzla yazılmış bir şiiri verilmektedir. 

 

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. III. yyy.

"Eyyamî." (1976). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul: Dergâh Yay. 133. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 09.01.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşıkım ben bir vefâsız yâre dil ağlar dezer
Çeşmi cellad gamzesi gaddâre dil ağlar gezer
 
Hüsni bağın goncasın zibâ içün sâhib mesâ
Andelib veş zâr olup gülzâze dil ağlar gezer

Kimseler kılmaz devâ bu yâre-i hicrânıma
Yok tabîbim neylesün bîçare dil ağlar gezer

Taht-ı peygamber vekîli âlemin sultânısın
Arzıhal virmeğe sen hünkâre dil ağlar gezer

Çünki hâlâ oldu Eyyâmi güzeller bî vefâ
Yalvarup her rûz ü seb dîdâre dil ağlar gezer 

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. III. yyy. 1375.