FAZLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında kapsamlı bilgi olmayan Fazlî, Bektaşi şairi olup 16. asırda yaşamıştır. Aynı asırda yazılmış mecmualarda şiirlerine rastlanır. Üç şiiri S. N. Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş ve Alevî Şairleri ve Nefesleri (C.1) isimli eserinde yayımlanmıştır (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1979: 171). Vücuda getirdiği bir manzumede Bektaşi olduğunu bizzat kendisi söylemektedir. Aynı asır içinde yazılan mecmualarda bazı şiirlerine tesadüf edilen bu şair de eserlerinde Hurufilik ve Alevilik akidelerini terennüm etmiştir (Ergun 1944: 86). Fazlî’nin doğum tarihi hakkındaki bilinmezlik, ölümü için de geçerlidir. Cönk ve mecmuaların okunmasıyla şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler elde edilebilir.

Âşık, şiirlerinde Fazlî mahlaslarını kullanmıştır. Nefeslerinde Hurufilik neşesi açık olarak görülür. Eserlerini aruz vezni ile yazmıştır. Şiirleri zevkle okunur (Koca 1990: 75). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. I. İstanbul: Kenan Matbaası.

“Fazlî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. s. 171.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Sanma zahid sen bizi inkâra gelmişlerdeniz

Şah-ı merdan diyiben inkara gelmişlerdeniz

Sanma bizi laf u güzaf ile geldik âleme

Biz Ali’yi Hak bilüb aşkâre gelmişlerdeniz

Baş açık yalın ayak abdal olup âlemde biz

Hacı Bektaş-ı Velî Hünkâr’a gelmişlerdeniz

Girmişiz meydan-ı aşka can metâ’ı almağa

Can u başa kalmayub bâzâra gelmişlerdeniz

Fazliyâ çün Hak benem Hak bendedir Hak söylerim

Yine Mansur veş olub berdâra gelmişlerdeniz 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. I. İstanbul: Kenan Matbaası. 87.