FERÎD, İbrahim Ferîd

(d. ?/? - ö. 1841-42/1257)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı İbrahim Ferîd Bey’dir. Divan-ı hümayun hacegânından İsmail Efendi’nin oğludur. 1203/1788’de saraya girip hazine-i hümayun kâtibi oldu. Enderunda yetişti ve Enderunlı diye tanındı. Mihrimâh Sultan vakıflarının mütevelliliğini yaptı. Şevval 1257/26 Kasım 1841-42’de surre emini iken Şam’da vefat etti.

Şiirine örnek Ata Bey Tarihi ile Es’ad Efendi Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-Tarîh-i Enderûn. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Keskin, Mustafa vd. (hzl.) (1997). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/I. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u. Burdur.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh Berây-ı Âmeden-i Medeng-i Taybe-i Hazret-i Resûlullâh Sallallahu Ta’âlâ Aleyhi ve Sellem

Yine mirât-ı dil-i şevkime safvet geldi

Tûtî-i tab’-ı sühan-pervere nevbet geldi

Yine bir başka ferah başka safâ var el-hak

Çihre-i âleme zîrâ ki beşâşet geldi

Esdi bir bâd-ı tecellî-i nesîm-i Bârî

Tâ demâğ-ı dil-i gam-dîdeye nükhet geldi

Öyle bir nükhet-i tâkat-şiken-i âhû kim

Bezm-i üns-i harem-i vuslata zînet geldi

Öyle bir zînet-i ser-meclis-i kâbe kavseyn

Arş u kürsî ana na’leyn-i ferâgat geldi

Öyle bir fârig-i na’leyn-i cihân u ukbâ

Zîver-i sümme denâ mazhar-ı rü’yet geldi

Öyle bir mazhar-ı rü’yet ki melâik hayrân

Lî-ma’allâh serâ-perde-i vahdet geldi

Böyle nev-sûr-ı hümâyûnunı gûş itdikde

Arz-ı târîh benim cânıma minnet geldi

Eyle bu beyt ile tebrîk medeng-i sûrı

Şâ’irâna bu da bir arz-ı rıkiyyet geldi

Taybe’den sûy-ı der-i Adlî-i Mahmûd Hân’a (1228)

Pâk âlây ile miftâh-ı sa’âdet geldi (1228)

Taybe'den adli ile kıldı himem Hân Mahmûd (1228)

Bâba celb eyledi miftâh-ı sa’âdet geldi (1228)

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-Tarîh-i Enderûn. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay. 478-485.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Irgat, Mustafad. 22 Ocak 1950 - ö. 3 Mart 1995Doğum YeriGörüntüle
2Nazmî, Şeyh Mehmed Nazmîd. 1622 - ö. 1701Doğum YeriGörüntüle
3KÂBİLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Irgat, Mustafad. 22 Ocak 1950 - ö. 3 Mart 1995Doğum YılıGörüntüle
5Nazmî, Şeyh Mehmed Nazmîd. 1622 - ö. 1701Doğum YılıGörüntüle
6KÂBİLÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Irgat, Mustafad. 22 Ocak 1950 - ö. 3 Mart 1995Ölüm YılıGörüntüle
8Nazmî, Şeyh Mehmed Nazmîd. 1622 - ö. 1701Ölüm YılıGörüntüle
9KÂBİLÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Irgat, Mustafad. 22 Ocak 1950 - ö. 3 Mart 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Nazmî, Şeyh Mehmed Nazmîd. 1622 - ö. 1701Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KÂBİLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Irgat, Mustafad. 22 Ocak 1950 - ö. 3 Mart 1995Madde AdıGörüntüle
14Nazmî, Şeyh Mehmed Nazmîd. 1622 - ö. 1701Madde AdıGörüntüle
15KÂBİLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle