FERİDUN, Şîr Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 1658-59/1069)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı, Şîr Ali olup Saraybosnalı'dır. Gençliğinde eğitim görmek amacıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'da sultan vakıflarında kâtiplik yaptı. (Mehmet Süreyya 1308-15/ 1890-97: IV/20; Şabanovic 1973: 323-25). Şîr Ali Çelebi adıyla tanındı. 1069/1658-59'da vefat etti. Nâilî'nin "Adni künâm eylesin Şîr Alî yâ İlâh " mısraı vefatına tarihtir (Çapan 2005:449; Mehmet Süreyya 1308-15/ 1890-97: IV/20; Müstakimzade Süleyman Sadeddin 2000: 338; Özcan 1989: 3/684).

Feridun'un bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Murad Molla Ktp., Lala İsmail Efendi kısmı 470/1, vr.1-78'deki Dîvân'da 9 kaside, 1 mersiye, 3 terkib-bend, 1 müseddes, 4 muhammes, 1 kısa manzume, 3 kıta, 2 muamma, 1 kıta-ı kebîre, bazılan eksik olmak üzere 168 gazel ve 5 rubâî vardır. Dîvân'da 1099/1687-88'de tahta çıkan II. Süleyman cülûsu için söylenmiş: "Rây-ârâ han ref'ine el bir olup/Yümn ile Sultân Süleymân-ı zamân etdi" tarihi bulunuyorsa da, bu şiirin ona ait olması mümkün değildir. (İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu 1967: 378-379). 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu (1967). C.3. İstanbul: MEB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzelâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C.3. İstanbul: Çağrı Yay.

Şabanovic, Hazım (1973). Knjisevnost Muslimina Bih na Orijentalnim Jezicima. Sarajevo.

Şimşek, Kadriye (hzl.)(2002). Feridun Divanı Transkripsiyonlu Metin. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Zülf-i siyehün bâd-ı sabâ eyledi derhem

Âşüfte-dimâg itdi anı bûy-ı muhabbet

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 449)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
2TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YılıGörüntüle
7ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
8TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Ölüm YılıGörüntüle
10ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
11TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957MeslekGörüntüle
13ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
17TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Madde AdıGörüntüle