FEYZÎ, Enderunlu Feyzî Bey b. Mehmed İzzeddin Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Feyzî’dir. Enderunlu Feyzî Bey b. Mehmed İzzeddin Efendi olarak tanındı. Şam kadılarından Mehmed İzzeddin Efendi’nin oğludur. Dedesi, Sultan I. Mahmûd devrinde hekimbaşılık yapan Mehmed Saîd Efendi’dir. Genç iken 1193/1779-80 yılında Enderun’da kilâr-ı hassa bölümüne girdi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Mir‘at-ı Şi‘r (Uysal Bozaslan 2012: 2558)’de bir nazmı yer almaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 813-814.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.05.2014]. 151.

Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 18.05.2014]. 2558-2559.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Benim sen pâdişâh-ı kişver-i hüsn ü cihânımsun

Hayât-efzâ-yı cânım şîve-kârım nev-civânımsun

Fezâ-yı sînem oldı tîr-i bî-pâyânına âmâc

Pey-ender-pey gelür nevk-i müjen kaşı kemânımsun

(Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 18.05.2014].)