FEYZÎ, Feyzî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sultan Selim zamanında saraydaki yemekleri kontrol eden çeşnicilerdendi. Sonrasında Bağdat’ta timar defterdarlığı yaptı. Güzel hayallerle süslü, gönlü okşayan akıcı şiirleri vardır. Sohbet esnasında yaptığı nazik nüktelerle etrafındakileri neşelendirirdi (Solmaz 2009: 87).

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (1997). Kafzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Malatya: İnönü Üniversitesi SBE, Doktora Tezi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir tâze dâg yakdı gelüp yâr sîneye

Mühr urdı kendi kendü eliyle hazîneye

 

Kûyuna vardı gice saçun mübtelâları

Haccâc-ı Şâm sanki irişdi Medîne’ye

 

Çıkmaz gönülden ol sanemün fikr-i gabgabı

San sîb girdi san’at ile âb-gîneye

 

Bahr-ı tavîlde saçuna bir gazel didüm

Müşgîn hat ile yazdum anı ‘anberîneye

 

Zülfi hayâlini bile al Feyzî kabrüne

Çün ef’î pâsbân olur imiş defîneye 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.03.2014] 87)