FİRDEVSÎ, Firdevsî Çelebi

(d. ?/? - ö. 971/1563)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mora yakınlarındaki Mizestire kasabasındandır. İlim yolunu seçip Medine kadısı iken vefat eden Ahmed Çelebi’den mülazım oldu. Mizestire kadılığı yaptı (Kılıç 2010: 1158). Memleketinin en yeteneklilerinden biriydi. Gece gündüz çalışarak tüm ilimleri öğrenme hevesindeydi ve akranları arasında bu yönüyle öne çıkmıştı. Seyyid Alioğlu’nun Şerh-i Gülistân’ına birçok cevap yazmıştı. Aruz kurallarını çok iyi bilirdi ve muamma çözmede ustaydı. Mesîhî’nin şehrengizine naziresi vardır. Ahdî, onun şairler arasında söz sahibi olduğunu, sanatlı ve eşsiz hayallerle süslü beyitleri ve özenle seçilmiş secili kelimeleri olduğunu söyler. Mizestire kadısı iken 971/1563 yılında vefat etti (Solmaz 2009: 247).

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93). Kâmûsü'l-Alam. C. I-VI. İstanbul.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.03.2014]

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.03.2014]

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O çeşm ü ol müje-i bî-amânı seyr eyle

Önüne yaymış okun Türkmânı seyr eyle

 

Dil almag ile komaz câna kasd ider zülfi

Neler ider bana ol dil-sitânı seyr eyle

 

Derûn-ı sînemi gamze ile çâk ider ey dil

Gör ol perî bana n’eyler nihânı seyr eyle

 

Libâs-ı surh ile seyre revâne oldı yine

Ne kanlara girür ol yâr-ı cânı seyr eyle

 

Ruhunda gönlümi Firdevsîyâ temâşâ kıl

O bâgda olan âb-ı revânı seyr eyle 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.03.2014]. 247)