FÜRÛĞÎ

(d. ?/? - ö. 1614/15/1023)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hibetullah’tır. Kayserilidir. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte Ahdî Tezkiresi’nin yazıldığında ( 971/ 1563) henüz “dânişmend tâifesinden” olduğuna göre 1540’lı yılların başında doğmuş olması gerekir. Hz. Muhammed soyundan gelen seyyidlerdendir. Mehmed Süreyyâ, Şam kadısı Abdülfettah Efendi ve İbâd Çelebi’nin şairin dayıları olduğunu bildirmektedir. Nakşibendî tarikatine intisap maksadıyla İstanbul’a gelerek Hekim Çelebi Efendi’nin dergâhına girdikten sonra dergâhtakilerin isteği üzerine ilim yolunu seçti. Atâullah Efendi’den mülâzım olup kadılığa başladı. 1023/1614/15’de ölen şairin nerede öldüğü bilinmemektedir. Furûğî’nin Türkçe ve Farsça şiirleri araştırmaktan geri durmadığını bildiren Ahdî “ışık dolu, parlaklık saçan ve âşıkâne” şeklinde değerlendirdiği şiirlerinin akranları arasında oldukça beğenildiğini ifade etmekte, Beyânî de Furûğî’nin özellikle muammâlarıyla tanındığını söylemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Köksal, M. Fatih (2004). “Fürûğî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 97.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 06.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

 Nihâl-i kadd-i dil-cûyun senün şâh-ı gül-i terdür

 Dehânun tâze gonca ruhlarun gül-berg-i ahmerdür

 Görince hâlüni rûyunda gördi merdüm-i dîde

 Karârı gönlümün zülfünde ey meh-rû mukarrerdür

 Gubâr-ı hattı zâhir olalı rûyında cânânun

 Dilâ âyîne-i ehl-i safâ haylî mükedderdür

 Riyâsı cennetün zâhid sana ayvası elması

 Ki sîb-i gabgab-ı sîmîni yârun bana bihterdür

 Aceb mi mûrlar cem’ olsa la’li üzre dildârun

 Leb-i şîrîn-i cân-bahşı Furûğî şehd ü şekkerdür

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 69)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Leyla Şahind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Gökd. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUHTÂRd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Leyla Şahind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Gökd. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUHTÂRd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Leyla Şahind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Gökd. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUHTÂRd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Leyla Şahind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ahmet Gökd. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MUHTÂRd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Leyla Şahind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Gökd. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHTÂRd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Leyla Şahind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Gökd. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MUHTÂRd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle