GAYBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gaybî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, E.H. 1487 numarada kayıtlı olan ve Sultan II. Mustafa (salt. 1695-1703) için yazılan şiirleri ihtiva eden Mecmûa-i Tevârîh adlı eserde şaire ait bir tarih manzumesi yer almaktadır. Bu manzumenin Sultan II. Mustafa’nın 1106/1695 tarihinde tahta geçmesi münasebetiyle kaleme alınmış olması göz önünde bulundurulduğunda Gaybî’nin 17. yüzyılın sonunda hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphenesi. E.H. 1487. vr. 9a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Âfitâb-ı Mustafâ burc-ı Mehemmedden togup

Âsumân-ı dîne arz-ı devlete virdi ziyâ

 

Bahr u berrüñ cevheri çarh [u] zemînüñ serveri

Kadr-i isti‘dâd itdi her yiri kesb-i safâ

 

Hamdu’lillâh eşref-i sâ‘atde ol şâh-ı güzîn

Geçdi taht-ı ‘adle oldı cümle halka muktedâ

 

Hâtif-i Gaybî didi iclâsına târîhini

Pâdişâh-ı kutb-ı devrân ola Sultân Mustafâ

                                   (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphenesi. E.H. 1487. vr. 9a)