HACI HASANZÂDE, Mehmed Vahîdî Paşa b. Hacı Hasanzâde Muhyiddin Mehmed Câmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1528/935)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kütahya kadılığı yaptı. Gösterişe düşkün biriydi. Cömert bir kişiliğe sahipti. Şairliğinin yanında iyi bir tarihçiydi. Kafzâde Fâizî divanını gördüğünü ve tezkireye aldığı örnek beyti divanından seçtiğini söyler. 935/1528 yılında vefat etti (Kayabaşı 1997: 589; Mehmed Süreyya 1996: C.5, 1649).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kafzâde Fâizi’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Malatya:İnönü Üniversitesi SBE, Doktora Tezi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 07.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Nâmeni sanma kebûter ilede cânâna

Vâdî-i aşk durur bunda kuş uçmaz âşık (Kayabaşı 1997: 589)