HATMÎ, Salih Çelebi

(d. ?/? - ö. 1562/970)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Çorlu’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Salih’tir. Öğrenim gördükten sonra Celâl-zâde Salih Efendi’den mülazım oldu. Müderrislik yaptı. Üsküp ve Karaferye kadılıklarında bulundu. Tuhfe-i Nâilî’de Hatmî’nin 970/1562 yılında öldüğü kayıtlıdır. 

Kaynaklarda Hatmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Âşık Çelebi, Hatmî’nin şiire pek ilgi göstermediğini ancak yazdığında da renkli, muhayyel şiirler kaleme aldığını söyler (Kılıç 2010: 1515). Hasan Çelebi ise şiirlerinin tanınmadığını ifade eder (Eyduran 2009: 272).

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 44a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Kendü gözüm yaşıyla döner bir degirmenem

Çarh-ı felekde kimseye nevbet degirmenem

xxx

Ögmenüz bülbüli ‘âşık diyü yanumda benüm

Bildigüm kuşdur uçurman bana ol leffâfı 

xxx

Ol sanem kim seyr ider büt-hâneden büt-hâneye

Nûrdur kim berk urur bir hâneden bir hâneye

Yâr çeşminden cefâ geldükçe gönlüm şâd olur

Tuhfe gelse nite kim mestâneden mestâneye

Var iken gam iltifât itme sürûra Hatmiyâ

Âşnâlık itme bir bîgâneden bîgâneye

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay. 1516.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALÎMÎ, Çorlulu Kâsım Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1725Doğum YeriGörüntüle
3ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALÎMÎ, Çorlulu Kâsım Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1725Doğum YılıGörüntüle
6ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALÎMÎ, Çorlulu Kâsım Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1725Ölüm YılıGörüntüle
9ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ALÎMÎ, Çorlulu Kâsım Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1725MeslekGörüntüle
12ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899MeslekGörüntüle
13TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALÎMÎ, Çorlulu Kâsım Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1725Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TARÎKÎ, Çorlulud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ALÎMÎ, Çorlulu Kâsım Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1725Madde AdıGörüntüle
18ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle