HATMÎ, Salih Çelebi

(d. ?/? - ö. 970/1562)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Çorlu’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Salih’tir. Öğrenim gördükten sonra Celâl-zâde Salih Efendi’den mülazım oldu. Müderrislik yaptı. Üsküp ve Karaferye kadılıklarında bulundu. Tuhfe-i Nâilî’de Hatmî’nin 970/1562 yılında öldüğü kayıtlıdır. 

Kaynaklarda Hatmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Âşık Çelebi, Hatmî’nin şiire pek ilgi göstermediğini ancak yazdığında da renkli, muhayyel şiirler kaleme aldığını söyler (Kılıç 2010: 1515). Hasan Çelebi ise şiirlerinin tanınmadığını ifade eder (Eyduran 2009: 272).

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Hk 1275. vr. 44a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Kendü gözüm yaşıyla döner bir degirmenem

Çarh-ı felekde kimseye nevbet degirmenem

xxx

Ögmenüz bülbüli ‘âşık diyü yanumda benüm

Bildigüm kuşdur uçurman bana ol leffâfı 

xxx

Ol sanem kim seyr ider büt-hâneden büt-hâneye

Nûrdur kim berk urur bir hâneden bir hâneye

Yâr çeşminden cefâ geldükçe gönlüm şâd olur

Tuhfe gelse nite kim mestâneden mestâneye

Var iken gam iltifât itme sürûra Hatmiyâ

Âşnâlık itme bir bîgâneden bîgâneye

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay. 1516.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mübeccel İzmirlid. 30 Mayıs 1934 - ö. 10 Temmuz 1982Doğum YeriGörüntüle
2BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebid. 1450 ? - ö. 1511-12, 1520 ?Doğum YeriGörüntüle
3ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4Mübeccel İzmirlid. 30 Mayıs 1934 - ö. 10 Temmuz 1982Doğum YılıGörüntüle
5BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebid. 1450 ? - ö. 1511-12, 1520 ?Doğum YılıGörüntüle
6ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7Mübeccel İzmirlid. 30 Mayıs 1934 - ö. 10 Temmuz 1982Ölüm YılıGörüntüle
8BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebid. 1450 ? - ö. 1511-12, 1520 ?Ölüm YılıGörüntüle
9ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10Mübeccel İzmirlid. 30 Mayıs 1934 - ö. 10 Temmuz 1982MeslekGörüntüle
11BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebid. 1450 ? - ö. 1511-12, 1520 ?MeslekGörüntüle
12ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899MeslekGörüntüle
13Mübeccel İzmirlid. 30 Mayıs 1934 - ö. 10 Temmuz 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebid. 1450 ? - ö. 1511-12, 1520 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mübeccel İzmirlid. 30 Mayıs 1934 - ö. 10 Temmuz 1982Madde AdıGörüntüle
17BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebid. 1450 ? - ö. 1511-12, 1520 ?Madde AdıGörüntüle
18ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle