KIRIMLI ABDÜLMECÎD, Abdülmecîd el-Kırımî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Harezm-Kıpçak)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kırımlı Abdülmecîd hakkında biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Agâh Sırrı Levend (2008: 129), Türk Edebiyatı Tarihi’nde 15. yüzyılda Yûsuf u Züleyhâ kaleme alanlarla ilgili olarak yaptığı tasnifte Kırımlı Abdülmecîd’in adına da yer vermiştir. Söz konusu eser ve şairi hakkındaki temel kaynak ise Keşf'ü’z-Zunûn’dur. Kâtip Çelebi’nin burada belirttiğine göre, Abdülmecîd el-Kırımî’ye ait Mûnisü’l-Uşşâk adlı Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi manzumdur ve aynı konuda yazılanların en zarifidir (2007: 1529). Ancak Mûnisü’l-Uşşâk’ın nüshası günümüze ulaşmamıştır.

Kaynakça

Kâtip Çelebi (2007). Keşfü’z-Zunûn. C. 4. çev. R. Balcı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay..

Levend Agâh Sırrı (1967-1968). “Divan Edebiyatında Hikâye”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. Ankara: TTK Yay. 98- 99.

Levend, Agâh Sırrı (2008). Türk Edebiyatı Tarihi. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Şentürk, Ahmet Atilla, A. Kartal (2009). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh Yay.

Türkdoğan Gökcan, Melike (2010). Klasik Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyha Mesnevileri. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10695,klasik-turk-edebiyatinda-yusuf-u-zuleyha-mesnevileripdf.pdf [erişim tarihi: 09.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİKE GÖKCAN TÜRKDOĞAN
Yayın Tarihi: 10.01.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler