KUTBÎ, Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Kutbeddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1176/1762-63)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Kutbeddin olan şairin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Efendi’nin oğludur. Gelibolulu Mahmûd Efendi’nin de torunudur. Bu yüzden Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Kutbeddin Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi görerek küçük yaşta mülâzım oldu. 1167/1753-54 yılında Şeyhülislâm Seyyid Murtaza Efendi’nin yaptığı imtihanda başarılı olarak haric medreselerinden birinde müderrisliğe başladı. Şeyhülislâm Veliyüddin Efendi’nin ilk meşihatında mektupçuluk yaptı. Altmışlı rütbesine yükselmişken 1176/1762-63 yılında vefat etti. Koca Mustafa Paşa Câmii haziresine defnedildi. Mezar taşında Ref’et Bey’in “Cây-i Kutbîyi Hudâ kıla makâm-ı Mahmûd 1176” tarih mısraı yazılıdır (Erdem 1994: 249). İlmiyle tanınmıştır. Şiir ve inşada başarılı olup söyleyişi temizdir.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 896-896.

Cunbur, Müjgân (2006). “Kutbî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 136. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 249.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.830.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Kutbî, Kutbeddin Mehmed Efendi ”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 18. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler