LAFZÎ, Ahmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

18. asırda yaşamış tabip şairlerdendir. Asıl adı Ahmed'dir. Şiirlerinde Lafzî mahlâsını kullandı. III. Sultan Mustafa zamanı tabîblerindendir. Edirne’de II. Sultan Bayezid Dârüşşifası'nda başhekimlik yaptı (Ahmed-i Bâdî: 580).

Kaynakça

Ahmed-i Bâdî. Riyaz-ı Belde-i Edirne. Bayezid Umumî Kütüphanesi. Nu:10392. s.580.

 

 

 

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gülistân içre devr iden mey-i hamrâyı seyreyle

Ruh-ı dilberde aksetmiş gül-i ra´nâyı seyreyle

 

Geçerse fasl-ı gül ey bülbül-i şeydâ ne gam her dem

Cemâli bâgına yârin yürü zîbâyı seyreyle

Cemâl-i âb ü nâbını eger yârin bilem dersen

Felekde neyyir-i a´zam cihân-ârâyı seyreyle

Egerçi bâg-ı dehr içre bulunur serv-kad ammâ

Bulunmaz dil-rübââsâ sehî bâlâyı seyreyle

 

Deme sâkî ayagını çeker takbîle yüz vermez

Gelir kendi ayagıyla görür sahbâyı seyreyle

Dediler tıfl-ı nev-resdir o meh on dört ü on beşde

Görenler gurre-i hüsnün dedi garrâyı seyreyle

 

Bu şi´r-i nev-zemînine olanlar Lâfziyâ pey-rev

Geçer Sahbân u Hassânı dahı a'lâyı seyreyle

(Ahmed-i Bâdî. Riyaz-ı Belde-i Edirne. Bayezid Umumî Kütüphanesi. Nu:10392. s.580.)