MUHLİS, Hasırî-zâde Muhlis Efendi

(d. 1815-16/1231 - ö. 1852-53'ten sonra/1269)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1231/1815-16 yılında Gaziantep’te doğdu. Asıl adı Muhlis’tir. Hasırî-zâde Mustafa Efendi’nin oğlu olduğundan Hasırî-zâde Muhlis Efendi olarak tanındı. Memleketinde bir süre öğrenim gördükten sonra İstanbul’a gelerek evkâf-ı hümâyûn hazînesindeki yazı odasında kâtiplik yaptı. Daha sonra, 1269/1852-53 yılında aynı görevle Halep’e gitti. Vefat tarihi bilinmemektedir. Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına yetişmiştir. İnşası ve yazısı güzeldi.

Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Fatîn, bir gazelini örnek olarak verdikten sonra “nazm u nesre kâdir bir şâ‘ir olup bir mikdâr eş‘ârı vardır” demektedir (1271: 372-373).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Cunbur, Müjgân (2006). “Muhlis”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 414.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Muhlis Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 431.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 28.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne sâkîsi bu bezmin ne mey-i gül-fâmı kalmışdır

Mey-âşâmâne ancak bir humâr-âlâmı kalmışdır

Ne rütbe i‘tibârı var cihânda şîme-i adlin

Gidip Nûşirevân âlemde bir hoş nâmı kalmışdır

Ne denli leşker-i hat hân-ı hüsnün etse de yagma

Leb ü çeşmin gibi bir sükkerîn-bâdâmı kalmışdır

O mahbûb-ı ümîdi almadım âgûş-ı teshîre

Meger vaktinde tezkâr olmadık esmâ mı kalmışdır

Heyûlâ-yı visâle Muhlisâ vermek için sûret

Bu levh-i hâtıra nakş olmadık hülyâ mı kalmışdır

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 372-373.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ümit, Ahmetd. 12 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Göçer, Alid. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÖŞKEROĞLUd. ? - ö. 1876/1877Doğum YeriGörüntüle
4Ümit, Ahmetd. 12 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Göçer, Alid. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KÖŞKEROĞLUd. ? - ö. 1876/1877Doğum YılıGörüntüle
7Ümit, Ahmetd. 12 Temmuz 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Göçer, Alid. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KÖŞKEROĞLUd. ? - ö. 1876/1877Ölüm YılıGörüntüle
10Ümit, Ahmetd. 12 Temmuz 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Göçer, Alid. 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12KÖŞKEROĞLUd. ? - ö. 1876/1877MeslekGörüntüle
13Ümit, Ahmetd. 12 Temmuz 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Göçer, Alid. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÖŞKEROĞLUd. ? - ö. 1876/1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ümit, Ahmetd. 12 Temmuz 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Göçer, Alid. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KÖŞKEROĞLUd. ? - ö. 1876/1877Madde AdıGörüntüle