MUSLİHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Muslihî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda Muslihî’ye ait dört gazel bulunmaktadır. Yine aynı yüzyıl şairlerini muhtevi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 1565 numarada kayıtlı başka bir şiir mecmuasında da Muslihî’ye air bir gazel bulunmaktadır. Her iki mecmuanın da yazıldığı dönem dikkate alındığında Muslihî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1-3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı No. 1565. vr. 45a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her gönül kim bâd-veş bu zülf-i pîçândan kaçar

Derdün ile âşinâ olmadı dermândan kaçar

İşigünde dilemez görmek rakîbüni gözüm

Ka’beye varan kişi elbette şeytândan kaçar

Zülfi gün yüzinün üstünde tolandugı bu kim

Zulmet-i şeb gündüzin şem’-i dırahşândan kaçar

Gonçe gibi gül yüzin gizler nazardan dem-be-dem

Bu melek yâ Rab perî midür ki insândan kaçar

Muslihî’nün boynına kolun azâ’im yirine

Kıl hamâ’il kim hemân dîv-i hasûd andan kaçar

(Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C.1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 902).