MUSTAFA/HAYÂTÎ, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1025/1615)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Balkanlarda Hurpeşte şehrinde doğdu. Zeynî Efendi’den mülazım olduktan sonra müderrislik yaptı. Daha sonra Nakşibendî tarikatına intisap edip dünyadan eteğini çekti. Bir süre Bursa’da ikâmet ettikten sonra Cerrah Mehmed Paşa’nın İstanbul’da inşâ ettirdiği camide imamlık yaptı. Sesinin ve hitâbetinin güzelliği sayesinde dikkati çekti ve 1015/1606 yılında imâm-ı padişâhî oldu. 1024/1613 recebinde Anadolu vilayeti sadâreti payesi ile görevlendirildi ve bu esnada şeyhülislam olan Es’ad Efendi’nin iki yüz elli akçe emeklilik geliri Hayâtî Efendi’ye bahşedildi. 1025/1615 senesinde vefat eden Hayâtî Efendi, ilim ve irfan sahibi biriydi. Sultan Ahmed için yazdığı kasideler, tarih kıt’aları ve gazelleri vardır (Özcan 1989: 589).

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izadeAtayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri.5 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 02.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler