Nİ’METÎ, Ni’metî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ni’metî’nin hayatı hakkında kaynaklarda yeterince bilgi bulunmamaktadır. Müstakîm-zâde (2000: vr. 426a) ve ona istinaden de Mehmet Nâil Tuman (2001: 1083); sadece Ni’metî’nin Mısır Valisi Süleymân Paşa’nın divan kâtipliği görevini yaptığını, 920/1523 tarihinde hayatta olduğunu ve Mısır’da vefat ettiğini belirtmiştir (Tuman 2001: 1083).

Kaynakça

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 426a.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALİ YÖRÜR
Yayın Tarihi: 05.12.2014

Eserlerinden Örnekler