NİMETÎ, Seyyid Nîmetullâh Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Honaz’da doğup Denizli’de büyüdü. Asıl adı Nimetullâh olan şair, Nimetî mahlası ile tanındı. Bir şeyhin oğludur. Eğitim görüp mülazım oldu. II. Selim döneminde müderrislik yaptı. Şairin Divânı, Yûsuf u Züleyhâ Mesnevisi ve Risâle-i Kalemiyye adlı eserleri vardır (İsen 1994: 279, Kılıç 2010: 886).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Tâ kim cihâna pertev-i hüsni yayılmadı

Mâhiyyetini ol güneşün kimse bilmedi

Göz göre şevkı hîre ider çeşm-i merdümi

Ol âftâb-ı hüsne kemâhî bakılmadı 

***

Yüz urdı pây-ı yâre anda kurbân eyledüm cânı

Zevâyâ-yı felekden seyre gel kim cân fedâ yegdür

Dil-i ‘uşşâkı yapmakdan rakîbün katli evlâdur

Ne şüphe pâdşâhum beglere haccdan gazâ yegdür

Kim okır kim yazar nâ-dâna müşkildür söz anlatmak

Mukarrer Ni‘metî tedrîsden şimdi kazâ yegdür 

***

Aks-i müjgân u ruhın dîde dil ü câna sunar

Sanki berber ele âyîne ile şâne sunar 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 886. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HATÎBOĞLUd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HATÎBOĞLUd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3HATÎBOĞLUd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
4HATÎBOĞLUd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
5HATÎBOĞLUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6HATÎBOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle