PELÂSÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda Pelâsî mahlaslı bir şair bulunmamaktadır. Bu şairin varlığından, hem Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde hem de Pervâne Bey Mecmû’ası’nda yer alan ve Ca’fer Çelebi’nin gazelini tanzir olan tek şiiri sayesinde haberdar olunmaktadır. Hakkında başka hiçbir bilgi yoksa da 16. yüzyılda kaleme alınan bu iki mecmuada aşağıdaki şiirinin müştereken bulunması dolayısıyla Pelâsî’nin 15. veya 16. yüzyılda yaşamış bir şair olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 18.09.2013].

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 131a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 21.10.2013
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kâtib-i eşk-i müjem yazdukça fürkat-nâmeler

Mâ-cerâ-yı çeşmüm içün kana batdı hâmeler

 

Âşıkun gam çekmedügi hatt-ı dil-berden bu kim

Kula şehden hoş gelür yazılsa şefkat-nâmeler

 

Aklumun cem’ini zülfün târmâr itse ne tan

Kim şeb-i hengâm irişse tagılur hengâmeler

 

İbn-i Hâcib alımaz kaşunla agzundan haber

Vâkıf olmadı bu sırra ârif ü allâmeler

 

Ey Pelâsî idinürsen eşk-i dîbâdan kabâ

Gey yaraşur îdda egnüne rengîn câmeler

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 18.09.2013]. 710.)