RÂCÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’indeki bir şiiri dolayısıyla varlığından haberdar olduğumuz Râcî hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Tezkirelerdeki Râcî mahlaslı şairlerin, yaşadıkları dönem bakımından Mecma’u’n-nezâ’ir’de tek şiiri bulunan Râcî olmaları mümkün değildir. Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde şiirinin bulunmasından dolayı 15. veya 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.07.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Kaçma bizden gel berü insâf kıl ey mâh-tâb

 Zerre-i nâ-çîzden hâlî olur mı âftâb

 Bahr-i hûnîn-i sirişkümde kıbâb-ı nüh-felek

 Sanki câm-ı işret-encâm içre bir iki habâb

 Kanlu çeşmümden nice gitsün hayâl-i la’l-i yâr

 Şîşe-i rengîn içinde çün müferrihdür şarâb

 Vakt-i güldür câm nûş it dir zebân-ı hâl ile

 Nagme-i kânûn u çeng ü nâle-i nây u rebâb

 Halkaveş kaldı iki gözüm der-i dildârda

 Bu ümîde Râciyâ şâyed ki ola feth-i bâb

(Köksal 2012, s.312)