RECEB, Receb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şemsettin Sivâsî’nin amcasının oğlu, damadı ve halifesi olan âlim bir kişiydi. Dinî ve tasavvufî içerikli Arabü’l-İbâre, Necmü’l-Hudâ fi Menâkıbı Şeyh Şemseddin Ebu’s-senâ, Esmâü’l-Usûl, Nûru’l-Hudâ, Mecmuâ-yı Hayat isimlerinde eserleri vardır. Sivas’ta Hazret-i Şemseddin Dergahı’nda medfundur (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 1/ 75).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler