RE'FETÎ, Abdullah Çelebi (Seyrekzade)

(d. ?/? - ö. 1647-48/1057)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah'tır. Seyrekzâde Âsım'ın kardeşi olup İstanbulludur. Öğrenimini tamamladığı 1057/1647-48 tarihinde 15 yaşındayken vefat etmiştir. Beliğ, vefat tarihini 1055/1645-46 olarak kaydetmiştir (Abdülkadiroğlu 1999: 102). Seyrekzâde Âsım, Tezkiresi'nde kardeşinden bahsederken "yâr-ı cânım, birâderim” ifadelerini kullanır. (Coşkun 19855: 75). Dîvânı vardır. (İpekten vd. 1988: 375). Seyrekzâde kardeşinin Dîvânı’ndan seçtiği şiirleri tezkiresine almıştır. (Coşkun 19855: 75) Beliğ ise, Re'fetî'nin Mecmuası olduğunu belirtir (Abdülkadiroğlu 1999: 102).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri C.3. Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.12.2013

Eserlerinden Örnekler

 

Dem-âdem mest isem tan eylemek eyyâm-ı hayretdür

Benüm nûş itdügüm hûn-ı cigerle câm-ı hayretdür

 

Mümkin mi gönül Kûh-kenün yirini yutmak

Bir kerre su’âl eyle de kûhsâr ne söyler

 

Ahvâlümi arz itmiş idüm ben o perîye

Gelsün görelüm bâd-ı hoş-âsâr ne söyler

 

Gülşende figân eylemede bülbülü gördüm

Bilmem ki ana gonca-i gülzâr ne söyler

 

Îd-i vuslatdan cüdâyuz lal-i dilber görmezüz

Rûze-dâr-ı mihnetüz biz şimdi sâgar görmezüz

(Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.75)

 

Şüküfte câ-be-câ gülşende sanma lâle degüldür

Akıtmış har-ı hasret eşk-i hûn-âlûd-ı bülbüldür

 

Geh velvele-ârâ-yı çemen-i bülbül-i zâruz

Yıllar gibi hasret-i bûy-ı gül ü hâruz

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.298)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FAZÎL, Cemâlzâde Fazîl Çelebi b. Zenbilli Ali Efendid. 1514 - ö. 1583Doğum YeriGörüntüle
4YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FAZÎL, Cemâlzâde Fazîl Çelebi b. Zenbilli Ali Efendid. 1514 - ö. 1583Doğum YılıGörüntüle
7YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FAZÎL, Cemâlzâde Fazîl Çelebi b. Zenbilli Ali Efendid. 1514 - ö. 1583Ölüm YılıGörüntüle
10YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FAZÎL, Cemâlzâde Fazîl Çelebi b. Zenbilli Ali Efendid. 1514 - ö. 1583Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FAZÎL, Cemâlzâde Fazîl Çelebi b. Zenbilli Ali Efendid. 1514 - ö. 1583Madde AdıGörüntüle