REMZÎ, Hasan Remzî Efendi, Vodinalı

(d. 1871/1288 - ö. 1918/1336)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1288/1871 senesinde Vodina'da doğdu. Vodina Müftî-zâdelerinden ve Fatih müderrislerinden Hüseyin Efendi'nin oğludur. Memleketinde bir süre öğrenim gördükten sonra yirmi yaşlarındayken İstanbul'a geldi. Buradaki degilerde şiirler yazdı. Âbidîn Paşa'nın Bahr-ı Sefîd Vilâyeti valiliği sırasında onun maiyetinde görevlendirildi. Balıkesir Muallim Mektebi'nde edebiyat hocalığı yaptı. Burada görevdeyken Yunan muharebesinden sonra Adalar'a yasak silah sokulmakta olduğuna dair Mâbeyn'e çektiği telgrafa önem verilmediğinden bizzat arz etmek üzere İstanbul'a, saraya gitti. Başkâtip Tahsîn Paşa'ya verdiği layihaya da kulak verilmediğini görünce "alçak, hain" diyerek ona saldırdığından Zabtiye Nezaretine alındı ve gerekli icraat yapıldıktan sonra bir nevi sürgün olarak İzmir'e gönderildi. İzmir gazetelerinde yazıları yayımlandı. Bir aralık Kıbrıs'a gitti. Orada çıkan Zaman gazetesinde yazılar yazdı. Daha sonra Londra'ya gitti. Meşrutiyetin ilanından kısa bir süre önce İstanbul'a döndü. İbnü'l-Emin'in bildirdiğine göre İstanbul'da Galata meyhanelerinde gece gündüz içmek suretiyle bir nevi intihara karar verdi (İnal 1988: 1424). Meşrutiyetin ilanından sonra muhtelif fırkalara girip çıkarak siyasetle uğraştı. Çeşitli gazetelerde makaleler yayımladı. Bu yazılarından dolayı Konya'ya sürgüne gönderildi. Konya valisinin izniyle Konya'da yayımlanan gazete ve dergilerde edebî yazılar yazdı. Kalemini ve dilini tutamadığından bu defa Karaman'a sürüldü. Birinci dünya harbi sonlarında 1336/1918 yılında Karaman'da vefat etti.

Remzî'nin eserleri şunlardır:

1. Gençlik Hâtırâları: Şiirlerinden oluşmaktadır. 1311/1893 yılında 35 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

2. Hâtıra-i Sevdâ Yahut İlk Göz ağrısı: İstanbul'da 1312/1894 senesinde 16 sayfa olarak basılmıştır.

3. İlhâm-ı Vicdân: Şiir mecmuasıdır, yazma hâlindedir.

4. Londra Hâtırâtı: Yazma hâlindedir.

5. Sânihâtım: 1317/1899 yılında 52 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Şiirlerini ihtiva etmektedir.

6. Sefâlet: Yazma hâlindedir.

7. Sevdâ-yı Medfûn Yahut Safahât-ı İstibdâd: Daha çok mensur yazılarını ihtiva etmektedir. 1327/1911 yılında 72 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Sivri dilli, sivri kalemli, heyecanlı bir kişiliğe sahip olan Remzî'nin mensur ve manzum yazıları İstanbul'da yayımlanan Tercümân-ı Hakîkat, Hazîne-i Fünûn, Ma'ârif, Musavver Terakkî, Tarîk, Şark, Eşref gibi gazete ve dergilerde; İzmir'de çıkan Hizmet, Selanik'te çıkan Asır, Kıbrıs'ta çıkan Zaman ve Bursa'da çıkan Nilüfer gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şerh eder feryâd-ı kalbim infi'âl-i rûhumı

Söylesem ağlar cihân mutlak melâl-i rûhumı

Gönlüme virmez tesellî nağmen ey mutrib senin

Gâ'ib etdim âh kim rûhu'l-kemâl-i rûhumı

Bî-amân bir dilberin düşdüm belâ-yı aşkına

Bî-devâ gördüm şu derd-i bî-mecâl-i rûhumı

Câm-ı pür-zehr oldı peymânen de ey sâkî-i şûh

Anlamazsın girye-i sûziş-me'âl-i rûhumı

Cûş-ı ahzân-ı dil-i nâ-kâmı duysa şâ'irân

Hûn-ı eşkimle yazardı hasb-i hâl-i rûhumı

Ben hamûş olsam da Remzî hüzn-i hecr-i yâr ile

Şerh eder feryâd-ı kalbim infi'âl-i rûhumı

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1425.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Remzid. 1871 - ö. 1919Doğum YeriGörüntüle
2Kâdirî, Gîsûdâr Şeyh Ahmed Kâdirî Efendid. ? - ö. 1675Doğum YeriGörüntüle
3Yurtman, Abdülgani Seniyd. 1871 - ö. Nisan 1951Doğum YılıGörüntüle
4Safvet Nezihid. 1871 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
5NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Şevket (Mehmed)d. 1861 - ö. 1337/1918-19Ölüm YılıGörüntüle
7ŞÂKİR, Beypazarlı Mehmedd. 1848? - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8RA'UF, Mehmed Ra'uf Bey, İstanbullud. 1881 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77MeslekGörüntüle
10FEYZÎ, Mustafa Feyzî Efendid. 1826-27 - ö. ?MeslekGörüntüle
11YAMAN DEDE, Mehmet Kadir Keçeoğlud. 29.07.1887 - ö. 03.05.1962MeslekGörüntüle
12HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂDİRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Madde AdıGörüntüle
17ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendid. ? - ö. 1610Madde AdıGörüntüle