RİF'AT, Ali Rif'at Bey, Silahşör

(d. ?/? - ö. 1243/1827)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Rif'at Bey'dir. Mirâhûr-ı evvel-i şehriyârî Hasan Bey'in oğludur. Silahşorân-ı Hâssa takımındandı. Manastır ihtisap memuru iken 1243/1827'de vefat etti. Manastır'da medfundur. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî. Kâmûsü'l‑A‘lâm (1308). C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Rif'at". C. VII. İstanbul: Dergâh Yay. 331.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hele ol âfet ile ülfetimiz tâzeledik

Yine ol mâh ile biz kâleyi endâzeledik

Şerer-i hecri derûnda elemi dilde müdâm

Âteş-i aşkı yeniden yine yelpâzeledik

Pârelenmişdi mahabbet varakı hayli zamân

Defter-i aşkı bugün biz yine şîrâzeledik

Dün gece meclis-i meyde o kamer-tal'at ile

Yedik içdik neler etdik de neler bâzeledik

Bunca demler idi kim Rif'at'a küsmüşdü o yâr

Hele ol âfet ile ülfetimiz tâzeledik

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 152.)