RÛHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rûhî hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında bulunan ve 17. yüzyılın ilk başlarında tertip edildiği anlaşılan bir mecmuasında (Muallim Cevdet K. 315) “Ruhî-i Mağnisavî” ibaresiyle şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Bu ibareden Manisalı olduğu anlaşılan Rûhî’nin mecmuanın tertip edildiği tarihe istinaden 17. yüzyıl veya öncesi şairlerden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Muallim Cevdet, MC K. 315. vr. 62a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir hûba göñül virdüm başumda felâket var

Cevr ile cefâsından ammâ ki şikâyet var

 

Şerh itmege yok tâkât gâyet de zaʻîf [cism]

Tîg-i gam-ı hasretden göñlümde cerâhat var

 

Reng-i gam-ı mihnetden bir lahza degül hâlî

Âyîne-i tabʻumda bilsem ne kesâfet var

 

Başuñ felege irsün gün gibi yüri ey dil

Saña yine şâhuñdan bir zerre ʻinâyet var

 

Dil Yûsufını cânda ey Ruhi pinhân it

İhvân-ı zamân içre zîrâ ki ʻadâvet var

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Muallim Cevdet, MC K. 315. vr. 62a.