RÜŞDÎ, Kıbrısî-zâde İsmâil Rüşdî Efendi

(d. 1220/1805-06 - ö. 1275/1858-59)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Eski Uygur)

1220/1805-06 yılında doğdu. Adı İsmâil Rüşdî Efendi’dir. Tersane emini Kıbrıslı Ali Ağa’nın oğlu olduğundan Kıbrısî-zâde olarak tanındı. Babası vasıtası ile müderris oldu. Zilhicce 1258/Ocak 1843’te Selanik kadısı, Zilhicce 1268/Eylül-Ekim 1852’de Bursa kadısı oldu. Rebiyülâhır 1274/Kasım-Aralık 1857’de Mekke payesini aldı. 1275/1858-59 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sicill-i Osmanî’ye göre hattat ve şair idi (Akbayar 1996: 838). Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler