RÜSTEM AHMED EFENDİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rüstem’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 575 numarada kayıtlı olan ve Defterdar Mehmed Behcet Efendi (öl. 1168/1755) için yazılan şiirleri ihtiva eden Mecmûa-i Kasâ’id, Tevârîh ve Gazeliyyât adlı eserde şaire ait bir manzume yer almaktadır. Mecmuada şairin Behcet Efendi’nin 1163/1750 tarihinde ikinci defa defterdar olması dolayısıyla kaleme aldığı tarih manzumesi ve mecmuanın tertip edildiği tarih göz önünde bulundurulduğunda Rüstem’in 18. yüzyılda hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Re’îs-i Sâbık Merhûm Mustafâ Efendinüñ Dâmâdı Sâbıkan Baş Mukâta‘acı Rüstem Ahmed Efendi” ibaresinden ise şairin asıl isminin Rüstem Ahmed olduğu ve başmukataacılık görevi yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Efe, Z. (2021). “Defterdar Mehmed Behcet Efendi'ye Sunulan Şiirler Mecmuası  (Aemnz 575)”. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Journal of Academic Language and Literature 5 (1): 58–111.

Mecmû’a-i Eş’âr. Millet Kütüphanesi. Ali Emiri Manzum 575, vr. 47b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Re’îs-i Sâbık Merhûm Mustafâ Efendinüñ Dâmâdı Sâbıkan Baş Mukâta‘acı Rüstem Ahmed Efendinüñ Târîhidür

Revnak-fürûz-ı menkabe-i dest-i defterî

Behcet Efendi tâli‘-i sa‘d-intimâ ile

 

Sevk itdi fülk-i matlabı eski makâmına

Tersâneden yanaşdı muvâfık hevâ ile

 

Mensûb u çâkerânı tarab-sâz u pür-sürûr

Kânûn-nüvâz-ı hamd ü senâdur nevâ ile

 

Târîhe cür’et itdi bir eksükli bendesi

Behcet-fezâ-yı sadr-ı ‘ulüvv ol safâ ile 

                       (Mecmû’a-i Eş’âr, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 575, vr. 47b)