ŞÂH GARÎB MÎRZÂ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)

Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâyis’in “yüce sultanlar ve onların hürmete layık evlatları” hakkındaki yedinci meclisinde verdiği sınırlı bilgiye göre Şâh Garîb Mîrzâ “şuh tabiatlı, mutasarrıf zihinli, nazik tahayyüllü ve ince düşünceli bir genç” olup gönlü daima av ve kuştadır. Mecâlisü’n-Nefâyis’in yazıldığı yıllarda şairin genç olduğu dışında hayatına dair başka bir bilgi yoktur. Sanatçının, okumayı ve anlamayı sevdiğine, nazım ve nesirde benzerinin bulunmadığına değinen Nevâyî’nin bu genç şairi beğendiği; Türkçe ve Farsça şiirlerinden seçtiği örnekleri sıralarken bunları güzel, özgün hayalli, garip edalı ve âşıkâne bulduğunu belirtmesinden anlaşılmaktadır. Şâh Garîb Mîrzâ’nın güzel matlalarının çok olduğunu da ekleyen Nevâyî, Dîvân cem ettiğine değinmişse de eserin dili konusunda herhangi bir bilgi vermemiştir (Eraslan 2001: 191, 199; 513, 521-522).

Kaynakça

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ
Yayın Tarihi: 17.08.2016
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Kaysı bir gül-çihre ol gül-berg-i handânımça bar

Kaysı bir şimşâd-kad serv-i hırâmânımça bar

Matla’

Terk-i mihr eylep egerçi boldı cânân özgeçe

Tâ tirig-min kılmagumdur ahd u peymân özgeçe

Matla’

Pârsâ yârımga mey içmek şi’âr olmış yana

Pes ki tartar-min sebû iŋim figâr olmış yana 

(Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay. 199; 521.)