ŞÂKİR, Feyzullâh

(d. ?/? - ö. 1761/1175)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl ismi Feyzullâh'tır. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Vakanüvîs Halil Nûrî Bey’in babasıdır (Şener 2013: 129). Sultan III. Osman'ın veziri Nâ'ilî Abdullâh Paşa'nın oğludur. 1169/1755 senesinde Nûr-ı Osmânî Camisinin inşasına bir tarih söylemiştir. Ömrünün son zamanlarında Arabacılar kâtipliği yapmış, 1175/1761 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yenikapı Mevlevihanesi yolu üzerinde medfûndur (Özdemir 2011: 82).

Râmiz, Şâkir'in babası gibi şiir ve inşaya vâkıf, mâhir bir şair olduğunu söyler (Erdem 1994: 171).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay.

Özdemir, Fatma (2011). Tuhfe-i Nâ'ilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt S. 468-734. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

Şener, Osman Zahit (2013). Tuhfe-i Nâ'ilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt S. 1000-1263. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 23.07.2013

Eserlerinden Örnekler

Târîh

mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün 

Yazıldı cevheri harf ile târîhi anın böyle

Münevver kıldı dünyâyı mihir-veş Nûr-ı 'Osmânî (1169)

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 171