ŞÂKİR, Şakir Ahmed Bey

(d. ?/? - ö. 1699-1700/1111)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şâkir Ahmed Bey, Sultan IV. Murad (saltanatı: 1623-1640) dönemi şairlerindendir. Enderunlu olup dülbend ağalığından haceganlığa geçti. Silahdar Tezkiresi'ne göre, 1111/1699-1700 yılında vefat etti.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010) Osmanlı Saray Tarihi. Tayyarzade Ata 4.C. İstanbul: Kitapevi Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2005). Şefkat Tezkire-i Şuarâ. Ankara: Bizim Büro Yay. 147-148.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. s.7

Silahdar. Silahdar Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi Ktp. TY Nu: 2557. 41a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazîre-i Defterdâr Avnî

Âteş-i âhımda cûy-i eşkim olmuşdur serâb

Sîne-i şemşîrde cevher degil ol pîç ü tâb


Bir dahi eylerdi avdet hâlet-i ömr-i şebâb

Âh ömrüm bûs ideydim gerdeninden şâb şâb


Gösterir geh neyyir-i şâdî geh ekdâr-ı sehâb

Bir karâr üzre degildir âlem-i pür-inkılâb 


Her ne denlü itse benden ol cefâ-cû ictinâb

Çâre yokdur eylerim bu yüzden elbet intisâb


Mâ-cerâsı olsa tahrîr ol mehin agyârile

Yâd olunmazdı dahi destân-ı tûtì vü gurâb


Germ olup şöhretle garrâlanmasa ikbâlile

Gün-be-gün irmezdi böyle bir zevâle âftâb


Bir nevâziş görmedik ol âfet-i magrûrdan

Nâil olsak da hitâba ya sitemdir ya itâb


Dâm-ı takdîre düşerse bî-tekellüf sayd olur

Tâ'ir-i devlet felekde istemezmiş ıztırâb 


Avni-i zî-şâna tanzîr olmak üzre Şâkirâ

Eyledim levh-i tahayyülden bu nazmı intihâb 


Münşi-i sâhib-kalemdir kim Utârid itmede

Feyz-i tahrîrinden âsâr-ı maârif iktisâb


Zât-ı pâk-i feyz-meşhûnın idüp Hak müstefìz

İde Feyyâz-ı ezel dil-hâhı üzre kâm-yâb

Silahtar. Silahdar Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. TY Nu: 2557. 41a.