SARRÂFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkında kaynaklarda hiçbir bilgi olmamasına rağmen nazire mecmualarında şiirleri bulunmaktadır. Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde yedi, Pervâne Bey Mecmuası’nda ve Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde ise dörder adet gazeli mevcuttur. Sarrâfî, bu şiirlerin birinde “Devr idüp devrân gelüp gitdükçe mâm u sâller / Han Selîm’ün irmesün zât-ı şerîfine gezend” beytiyle Yavuz Selîm Han’a dua ettiğinden Yavuz devri şairlerinden olduğunu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi No. 5782, vr. 79b, 91b, 365b…

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2007). “Sarrâfî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 511.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 121b, 246a, 478a, 635a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL

 Tâ ki müşkîn perçemüñ cân boynına saldı kemend

 İtdi dîvâne dili hayrân u miskîn derdmend

 Sidre ve Tûbâ’dan a’lâ müntehâ kaddüñ durur

 Bûstânda salınup irmez aña serv-i bülend

 Tuti-i câna gıdâ şîrîn dudaguñ kandidür

 Husrevâ dil meyl idüp itmez taleb şehd ile kand

 Düşmişemdür ışkına sen dil-rübânuñ dûstum

 Olmışamdur âşik-ı şûrîde bî-bâk ü levend

 Gül yüzi devrinde ol gonçe-dehânuñ mül gerek

 Nâsıhâ itmez eser îş ehline var itme pend

 Devr idüp devrân gelüp gitdükçe mâh u sâller

 Han Selîm’üñ irmesün zât-ı şerîfine gezend

 Her nefes Sarrâfî ol şâhuñ du’â-yı devletin

 Cân u dilden vird ider âlemde ola müstmend

 (Köksal 2012, s.491)